Blog

Miedź i jej znaczenie dla roślin

Wstęp. Miedź jest metalem ciężkim; jej masa atomowa wynosi 63,54. Po srebrze jest to najlepszy przewodnik ciepła i elektryczności. W związkach występuje na  I lub II stopniu utlenienia. Miedź posiada bardzo wyraźną skłonność do tworzenia związków kompleksowych. Stałe trwałości kompleksów miedziowych są z reguły większe niż stałe innych dwuwartościowych metali…

czytaj więcej

Cynk i jego rola w życiu roślin.

Wstęp. Cynk jest metalem ciężkim; jego masa atomowa wynosi 65,38. Wykazuje dość dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne. Tworzy związki wyłącznie w stopniu utleniania +2. Cynk  rozpuszcza się nawet w rozcieńczonych kwasach rugując z nich wodór. W przyrodzie nie występuje nigdy w stanie rodzimym Cynk, podobnie jak miedź, tworzy związki kompleksowe,…

czytaj więcej

Bor i jego rola w fizjologii roślin.

Wstęp. Bor jest typowym niemetalem, o niskiej masie atomowej. Najbardziej znanymi związkami boru są: kwas borowy i jego sole – borany; bor występuje w nich jako pierwiastek trójwartościowy. Znane są kompleksotwórcze właściwości jonu boranowego. Początki badań nad borem jako mikroelementem sięgają pierwszych lat naszego stulecia. Wykazało korzystny wpływ boru na…

czytaj więcej

Budowa, właściwości i synteza barwinków fotosyntetycznych.

1.Wstęp. Fotosynteza u wszystkich glonów i roślin wyższych odbywa się w obecności chlorofilu a; wyjątek stanowią bakterie fotosyntetyzujące zawierające barwniki o nieco odmiennej budowie niż chlorofil a. U roślin występują także inne odmiany chlorofilu. | Rośliny wyższe i zielenice zawierają chlorofil a i b, natomiast u sinic i niektórych krasnorostów…

czytaj więcej

Mangan – znaczenie dla roślin

Mangan jest pierwiastkiem metalicznym o masie atomowej 54,94; występuje nie tylko jako kation Mn2+ lecz również jako anion np. Mn04– ma więc charakter amfoteryczny. Charakterystyczną cechą manganu jest łatwość zmiany stanu utlenienia (bywa 2-, 3-, 4-, 6lub 7-wartościowy) przy czym jego związki odznaczają się wysokim potencjałem oksydoredukcyjnym. O stymulującym działaniu…

czytaj więcej

Fizjologiczna rola żelaza

Żelazo w przyrodzie tworzy szereg związków, takich jak tlenki, wodorotlenki, węglany, siarczki i inne. We wszystkich tych związkach żelazo występuje w II lub III stopniu utlenienia. Ma również skłonność do tworzenia związków zespolonych kompleksowych). Ze względu na wyjątkowe znaczenie gospodarcze jest uważane za najważniejszy pierwiastek metaliczny. Pierwsze wzmianki o niezbędności…

czytaj więcej

Rola potasu w prawidłowym rozwoju roślin

Od czasu badan Lebiega nad składem chemicznym masy roślinnej, potas został zaliczony do składników niezbędnych dla roślin. Potwierdziły to późniejsze szczegółowe badania nad rolą w procesach życiowych komórki roślinnej. W grupie metali alkalicznych pierwiastek ten zajmuje wyjątkową pozycję pod względem znaczenia we wzroście i rozwoju wszystkich wyższych i niższych roślin….

czytaj więcej

Znaczenie fosforu dla roślin

Wstęp Fosfor pełni niezwykle ważą rolę dla życia wszystkich organizmów żywych, ze względu na rolę jaką odgrywa w bardzo wielu procesach biochemicznych. Obok najważniejszych dla  roślin składników węgla, azotu i potasu,  fosfor należy do tych pierwiastków, co do których wymagania pokarmowe roślin są szczególnie duże.  Fosfor spełnia ważne i niezastąpione…

czytaj więcej

Azot i jego znaczenie dla roślin.

Wstęp. Azot zaliczany jest do  pierwiastków biogennych o fundamentalnym znaczeniu dla procesów biologicznych zachodzących w komórkach roślin i zwierząt. Wspólne z węglem, tlenem i wodorem zaliczany jest do podstawowych pierwiastków występujących w składzie tkanek wszystkich organizmów żywych.  Azot występuje w licznych związkach organicznych, zarówno w łańcuchowych, jak i pierścieniowych. W…

czytaj więcej

Gleby lasów deszczowych Amazonii

Ziemie lasów równikowych Lasy tropikalne naszego globu kojarzą nam się wielogatunkową bujną roślinnością. Na pierwszy rzut oka może to świadczyć o znacznej żyzności gleb na których dżungla rośnie, jednak jest to wniosek błędny, ponieważ ponad 65% lasów deszczowych na świecie i 75% amazońskiej puszczy rośnie na ziemiach, które żyznością niewiele…

czytaj więcej