Regulamin Konkursu
Regulamin konkursu “Najciekawszy moment w Twoim akwarium”

 1. Organizatorem konkursu jest Lmsc sp. z o. o. spółka komandytowa z siedzibą w
  Częstochowie, przy ul. Wazów 29A.
 2. W konkursie mogą brać udział pełnoletni użytkownicy Internetu, cieszący się pełnią
  praw publicznych i niezwiązani zawodowo, ani prywatnie z Lmsc sp. z o. o. spółka
  komandytowa, a także będącymi fanami profilu Youkuchi na Facebooku.
 3. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 4. Warunkiem technicznym brania udziału w konkursie jest posiadanie profilu
  osobistego na portalu społecznościowym Facebook.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do
  przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały
  zebrane przez fanpage na Facebooku Youkuchi
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w
  tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych
  osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych
  roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów
  prawa.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia
  przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo
  dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 8. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
 9. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez
  Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 10. Konkurs jest prowadzony na stronie Youkuchi (zwanej dalej “Fanpage”).
 11. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na
  temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
 12. Aby wziąć udział w konkursie, należy:
  ● zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym, zdjęcie swojego zbiornika, który
  uchwyca “najciekawszy moment w Twoim akwarium”.
 13. Zgłoszenie do konkursu nie może zawierać treści bezprawnych.
 14. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“)
  na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem
  https://www.facebook.com/YokuchiAquascaping
 15. Nagrody:
  1 miejsce:
  Gen c 400ml
  Gen fe 400ml
  gen p 400ml
  gen n 400ml
  gen k 400ml
  gen BG 400ml
  Bitamin 400ml
  Gedoku 400ml
  Shoka 40g

2miejsce:
Gen c 400ml
Gen K 400ml
Gen Bg 400ml
Gen Fe 400ml
Bitamin 400ml
Sosei caps 15szt

3 miejsce:

Gen c 30ml
Gen fe 30ml
gen p 30ml
gen n 30ml
gen k 30ml
gen BG 30ml
Bitamin 30ml
Gedoku 30ml

 1. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego
  rodzaju.
 2. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent
  pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 3. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora, lub jako przesyłka
  pocztowa.
 4. Poprzez załączenie zdjęcia pod postem konkursowym na portalu Facebook
  uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie i publikowanie fotografii przez
  Lmsc sp. z o. o. spółka komandytowa., a także jej modyfikowanie w zakresie wyżej
  wskazanym.
 5. Konkurs trwa od 27.04.2022 od godziny 14:00 do 11.05.2022 do godziny 23:59,
  zwycięzca zostanie ogłoszony 18.05.2022r., poprzez oznaczenie zwycięzcy pod
  postem konkursowym. Osoba, której zdjęcie zostanie zaprezentowane jako
  zwycięskie proszona jest o kontakt z organizatorem poprzez wysłanie swoich danych
  adresowych wraz z numerem kontaktowym.
 6. Zwycięzca konkursu, a także miejsca 2 i 3 zostaną wybrane przez publiczność
  poprzez głosowanie w postaci polubień pod zdjęciem. Miejsca zostaną przyznane
  odpowiednio po ilości polubień.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych
  Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny
  leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego
  adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 8. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści
  umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z
  zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub
  przepisów powszechnie obowiązujących.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie
  Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz
  regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
  a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem
  dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe,
  zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z
  zasadami Facebooka;
  c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka
  kont/profili osób trzecich;
  d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu
  łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy
  Facebook.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony
  lub aplikacji ze strony Facebooka.
 12. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy
  winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w
  terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 13. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 14. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika
  oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 15. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora
 16. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.